Retourneren

Wilt u uw bestelling retourneren? U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te retourneren. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Stel ons op de hoogte van herroeping door een ondubbelzinnige verklaring. Verzend de verklaring per post, fax, e-mail of op een andere duidelijke manier. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.

Download formulier voor retourneren

Volg de herroepingstermijn op door uw mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht te verzenden voordat de termijn verstrijkt. Zorg ervoor dat u de herroepingstermijn naleeft door op tijd uw mededeling te verzenden over het uitoefenen van het herroepingsrecht.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitzondering voor retourneren

Wij maken de tafel op bestelling. Derhalve vervalt voor deze producten het herroepingsrecht.